STADGAR för fritidsområdet Gatehus Ek. Förening i Halmstad

Org. Nr 716408-0298

§ 1 Ändamål

Mom. 1

Föreningen firma är Fritidsområdet Gatehus Ek. Förening i Halmstad.

Mom.2

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att äga och förvalta fastigheten 4:69, Gatehus Östra stranden, Halmstad.

att på denna fastighet upplåta tomtplatser för fritidshus mot arrende

att förvalta på fastigheten befintliga anordningar för gemensamt bruk av medlemmarna

att för medlemmarna bedriva fritidsverksamhet.

§ 2 Medlemskap

Föreningens medlemmar skall utgöras av ägare till fritidshus som uppförts på av föreningen upplåten tomtplats.

Ansökan om inträde skall ske skriftligen och prövas av styrelsen.

Till en och samme medlem får ej upplåtas mer än en (1) stugtomt inom området. Ej heller får mer än en (1) stugtomt upplåtas till medlemmarna i samma familj. Styrelsen kan dock då särskilda skäl finnes lämna sitt tillstånd.

§ 3 Insats

Medlem skall deltaga i föreningen med en insats om 48 800 kr. Hela insatsen betalas kontant eller med ett årligt belopp om lägst 1000 kr och högst 3000 kr tills medlemsinsatsen är till fullo betald. Styrelsen äger att, till dess insatsen är till fullo betald, fastställa årligt insatsbelopp och inom vilken tid insatsbeloppet skall betalas. Vid överlåtelse av stugtomt skall ny medlem vid inträdet erlägga det sammanlagda insatsbelopp som den avgående medlemmen erlagt och som denne återfår vid utträdet.

§ 4 Avgifter

Årsavgiften fastställs för ett år åt gången vid ordinarie föreningsstämma efter förslag från styrelsen och avser nästkommande kalenderår. Föreningsstämman kan besluta om extra utdebitering. Avgifterna får dock tillsammans inte överstiga 10 000 kr.

Årsavgiften skall inbetalas före 30 mars det år avgifter avser. Inbetalningskort med uppgift om avgiftens storlek skall utsändas senast en (1) månad före förfallodagen.

Om inbetalning av årsavgift inte skett före förfallodagen skall medlemmen genom påminnelse anmodas att betala inom en (1) vecka. Om betalning likväl inte sker skall styrelsen omedelbart vidtaga exekutiva åtgärder för beloppets gäldande.

Beslutas årsavgift erlägges av den som är medlem på respektive förfallodag för avgiftens betalning. Vid överlåtelse under det år avgiften avser skall avgiften regleras mellan köpare och säljare.

Vid överlåtelse av stugtomt erlägger en överlåtelseavgift med belopp som beslutas av föreningsstämman, max 1 000 kr. Ingen avgift vid överlåtelse inom familjen.

Medlem som vill överlåta sin stugtomt skall skriftligen anmäla detta till styrelsen. Föreningen tillhandahåller formulär för detta ändamål som samtidigt är en medlemsansökan från köparen respektive ansökan om utträde från säljaren.

§ 5 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem som bryter mot stadgarna, arrendeavtalet eller föreningens ordningsföreskrifter eller som uppenbarligen skadar föreningen eller motarbetar dess intressen eller ändamål kan av styrelsen uteslutas ur föreningen.

Utesluten medlem kan hänskjuta frågan om uteslutning till föreningsstämman, genom att anmäla detta till styrelsen inom en månad från det meddelandet om uteslutning använts till medlemmen.

För området gäller de ordningsföreskrifter som beslutas av föreningsstämman. Tillfälliga ordningsföreskrifter kan beslutas av styrelsen.

Medlem som vill tillbygga eller på annat sätt vidtaga ändringar av sitt fritidshus, skall vända sig direkt till byggnadsnämnden i Halmstad.

Fritidshuset får ej användas som åretruntbostad.

Erlägger inte medlem i rätt tid beslutad årsavgift, insats eller extra utdebitering, och sker inte rättelse inom en vecka efter påminnelse, äger föreningens styrelse rätt att utesluta medlemmen ur föreningen varigenom stugtomten återgår till föreningen och befintlig byggnad omedelbart skall bortföras.

Har medlem uteslutits ur föreningen, skall föreningen upplåta stugtomten till ny medlem genom anbudsinfordran. Av de medel som därigenom inflyter får föreningen uppbära så mycket som behövs för att täcka föreningen fordran och de kostnader föreningen haft för ärendets slutförande.

§ 6 Styrelse

Styrelsen består av lägst fem och högst sju ordinarie ledamöter och högst tre suppleanter. Styrelseledamot som ej varit närvarande vid tre efterföljande möten utan giltigt förfall är skild från sitt uppdrag. Styrelseledamöter och suppleanter väljes av föreningsstämman för en tid av två år. Avgående styrelseledamot och suppleant kan omväljas. Av de valda styrelseledamöterna väljs ordförande och kassör direkt av föreningsstämman för en tid av ett (1) år åt gången. Vice ordförande, sekreterare och övriga funktioner utser styrelsen inom sig. Ordförande, kassör och sekreterare utgör styrelsens arbetsutskott.

§ 7 

Styrelsen har sitt säte i Halmstad. Styrelsen utser inom sig tre personer att två i förening teckna föreningens firma.

§ 8

Styrelsen äger inte rätt att utan föreningsstämmas bemyndigande avyttra föreningens fasta egendom.

§ 9

Styrelsen skall varje år besiktiga och inventera föreningens egendom och tillgångar och i förvaltningsberättelsen avge redogörelse däröver.

§ 10 Revisorer

Revisorerna skall vara två ordinarie och två suppleanter och utses vid ordinarie föreningsstämma för en tid av två år. Vid första valet skall en ordinarie revisor väljas för en tid av ett (1) år. Avgående revisor kan omväljas liksom suppleanterna.

§ 11 Räkenskapsår

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari – 31 december.

§ 12 Årsredovisning

Styrelsen skall senast en (1) månad före ordinarie föreningsstämma till revisorerna avlämna årsredovisningshandlingarna.

§ 13 Vinstfördelning

Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall, sedan i lag föreskriven avsättning till reservfonden har skett, enligt föreningsstämmans beslut föras i ny räkning och/eller fonderas.

§ 14 Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen före juni månads utgång. Extra stämma hålles då styrelsen eller revisorerna finner skäl därtill eller då minst en tiondel av medlemmarna skriftligen begärt det hos styrelsen med angivande av orsak eller ärende man önskar få behandlat.

§ 15 

Medlem som önskar få visst ärende behandlat på ordinarie stämma skall skriftligen anmäla ärendet minst en (1) månad före föreningsstämmans hållande.

§ 16 

På ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid föreningsstämman
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
 5. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse.
 6. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fråga om arvoden-.
 9. Beslut om årsavgift resp. insatsbelopp.
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Övriga val.
 13. Enligt § 15 anmälda ärenden.
 14. Övriga ärenden.

§ 17

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag på föreningens anslagstavlor och genom skriftlig kallelse tidigast fyra veckor och senast två veckor före ordinarie föreningsstämma samt senast en vecka före extra stämma. I kallelsen skall framgå vilka ärenden son skall behandlas.

Andra meddelanden till medlemmarna sker skriftligen per post eller genom anslag på föreningens anslagstavlor.

§ 18

Vid föreningsstämman har varje medlem en (1) röst. Innehar två eller flera personer arrende gemensamt har de tillsammans dock endast en (1) röst. Rösträtt har endast den som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen. Ombud äger endast rätt att utöva för en medlem. Ombud kan endast vara medlems maka/make, sambo, barn eller annan medlem.

§ 19 Upplösning

Vid föreningens upplösning skall föreningens behållna tillgångar fördelas lika mellan medlemmarna i förhållande till inbetalda medlemsinsatser.

Stadgar fastställda vid ordinarie föreningsstämma 2001-06-24 samt vid extra stämma 2001-07-08.