FRITIDSOMRÅDET GATEHUS EK. FÖRENING I HALMSTAD

  Organisations nr 716408-0298

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 

Söndagen den 21:e juni 2020 kl. 11.00

Plats: På grund av det rådande läget med Covid-19 kommer årsmötet att hållas på Gatehus dansbana. Maxantal per stuga är en person! 

OBS! Ta med stol och håll Coronaavstånd!

 1. Val av ordförande vid föreningsstämman
 2. Upprättande av röstlängd
 3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll.
 4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning.
 5. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse.
 6. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.
 7. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Fråga om arvoden.
 9. Beslut om årsavgift resp. insatsbelopp. 
 10. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 11. Val av revisorer och revisorssuppleanter 2år
 12. Övriga val. (valberedning på 1 år)
 13. Enligt § 15 anmälda ärenden.
 14. Övriga ärenden.

 Förslag från styrelsen; 

Arbetsdagar inför nästkommande år 2021: Förslag lördagarna 15/5, 5/6, och 17/7.

Vattenpåsättning sker under 2021 lördagen den 27 mars kl 10.00. Avstängning sker söndagen den 31 oktober. Om dessa beslut ändras meddelas detta senast 2 veckor innan aktuella datum via föreningens hemsida samt anslag på föreningens anslagstavla. 

 1. Stämmans avslutande.

Nöjeskommittén har ordet.

Inkomna motioner enligt § 15

Motion nr 1 – enligt § 15

– Inkommen motion gällande laddning av elbil vid stugan

Styrelsen

Lämna ett svar