Nedan ser ni protokollet från årets årsmöte. Återigen stort tack alla som deltog och gjorde er röst hörd!

FRITIDSOMRÅDET GATEHUS EK. FÖRENING I HALMSTAD 

Organisations nr 716408-0298

PROTOKOLL

FÖRT VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 190623

I KNIPANS SAMLINGSLOKAL LADAN

 1. Val av ordförande vid föreningsstämman.

Stämman beslutade att välja Andreas Swenlert till stämmoordförande.

 1. Upprättande av röstlängd

Röstlängd/närvarolista fastställdes genom avprickning av närvarolista. Stämman konstaterade att 75 medlemmar av 190 var representerade på plats eller via fullmakt. 

 1. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordföranden justera stämmans protokoll

Stämman beslutade

att till justerare och rösträknare välja Larry Danielsson och Per-Olof Henningsson. 

 1. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning

Stämman beslutade

att föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning.

 1. Styrelsens årsredovisningshandlingar jämte revisorernas berättelse. 

Årsredovisning och revisionsberättelse för verksamhetsåret har innan stämman funnits tillgängliga för medlemmarna på hemsidan samt i pappersform i områdets tvättstuga.  

 1. Beslut om fastställande av balansräkning och resultaträkning samt beslut i anledning av årets vinst eller förlust.

Stämman beslutade

att fastställa resultat- och balansräkningen för 2018, årets förlust blev -62 666 kr. 

 1. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.

Stämman beslutade i enlighet med revisorernas förslag

att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

 1. Fråga om arvoden

Stämman beslutade

att enligt styrelsens förslag låta arvoden förbli oförändrade. 

 1. Beslut om årsavgift resp. insatsbelopp. 

Stämman beslutade

att enligt styrelsens förslag fastställa årsavgift och insatsbelopp.

 1. Val av styrelseledamöter och suppleanter. 

Britta Bernström, Mikael Bernström, Lisbeth Hansson och Kennert Landeborn avgår. 

Stämman beslutade att

till omval 1 år välja Andreas Swenlert

Stämman beslutade att

till omval på 1 år välja Tommy Johansson.

Stämman beslutade att 

till nyval på 2 år välja Per-Olof Henningsson och Daniel Andersson 

Val av 1 styrelsesuppleant på 2 år

Stämman beslutade att 

till styrelsesuppleant på nyval 2 år välja Åke Andersson

 1. Övriga val. (Valberedning på 1 år) 

Stämman beslutade att

till valberedning på omval 1 år välja Mary Gunnarsson och Ann Sofie Hansen.

 1. Enligt § 15 anmälda ärenden.

Motion nr 1 – enligt § 15

Motion angående indragning av åretruntvatten:

”Pga den begränsning av användandet av stugorna, tapp i marknadsvärde samt praktiska problem med endast sommarvatten (arbetsbörda vid av/på sättning och stopp i avlopp när inget vatten finns att spola) anser vi det vore bra om föreningen beslutar att dra in åretruntvatten.

Därför yrkar vi att styrelsen tar fram minst ett genomförbart förslag innehållande aktiviteter som krävs, uppskattad kostnad per stuga samt en tidplan för genomförandet”

Yrkande kom in under dagens årsmöte gällande lagd motion:

”Ändringsförslag av yrkande i motionen: indragning av åretruntvatten enligt följande attsatser:

 • Att mötet yrkar avslag på andra stycket i sin helhet
 • Att mötet ger styrelsen i uppdrag att begära in kostnadsförslag för ett konsultuppdrag gällande åretruntvatten
 • Att mötet beslutar om att samtliga medlemmar skriftligen ska ge sitt medgivande för en fortsatt process.

Ordförande ställde frågan till årsmötet om avslag på andra stycket i motion 1.

     

Stämman beslutade 

att 2:a stycket i motion 1 avslås enligt ändringsförslaget

Stämman behandlade därefter attsats nummer 2 och 3 i ändringsförslaget

Stämman beslutade

att bifalla attsats 2 i ändringsförslaget 

Stämman beslutade

att bifalla attsats 3 i ändringsförslaget efter ändring” att medlemmar skriftligen ska ge sitt medgivande för en fortsatt process med ett majoritetsbeslut över 51 %.

Ordförande ställde frågan till stämman om motionen kunde antas med ändringar enligt ovan.

Stämman beslutade att motionen i sin helhet med ändringar avslås.

 1. Övriga ärenden.

Avtackning av avgående styrelsemedlemmar: Mikael Bernström, Britta Bernström, Lisbeth Hansson och Kennert Landeborn.

Förslag från styrelsen; 

Arbetsdagar inför nästkommande år 2019: Förslag lördagarna 2/5, 13/6 och 18/7.

Vattenpåsättning sker under 2020 lördagen den 4:e april kl 10.00. Avstängning sker söndagen den 1 november. Om dessa beslut ändras meddelas detta senast 2 veckor innan aktuella datum via föreningens hemsida samt anslag på föreningens anslagstavla

 

Stämman beslutade att fastställa ovanstående datum

Ordföranden tackade alla för visat intresse och förklarade stämman avslutad.

Vid Protokollet, Lisbeth Nygaard

Ordförande, Karlsson Andreas Swenlert

Justeras, Larry Danielsson

Justeras, Per-Olof Henningsson

Lämna ett svar